Rujukan- Rujukan Kitab Fadhilat Amal,


Rujukan- Rujukan Kitab Fadhilat Amal,
  
Karangan Shaikhul Hadith Hazrat Maulana Muhammad Zakariya Rahmatullah`Alaihi (Syaikhul Hadith Mazahir`Ulum). 

Terjemahan, Lujnah Terjemahan Madrasah Miftahul `Ulum Seri Petaling.

Diterbitkan Era Muslim.Sdn.Bhd

Kitab- kitab rujukan.

 1. Ahkam al-Quran yang dikarang oleh Abu Bakr Ahmad bin cAli Razi al-Jasasi.
 2. cAini Syarah Bukhari oleh Badaruddin Abu Muhammad bin Ahmad cAini.   
 3. al-Kāmil oleh cAeizuddin cAli bin Muhammad Ibn Athir Jazuri.
 4. al-Qaul Badīc Fī Şalāh cAlā Habībī hasil karya Syamsuddin Muhammad al-Sakhāwī.
 5. al-Zawājir oleh Imam Ibn Hajar al-Makkī al-Haithami.
 6. al-Eişābah oleh Imam Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalānī al-Syaficī
 7. al-Muwaţa oleh Abu cAbdullah Malik bin Anas bin Malik.
 8. Asād al-Ghābah oleh cAllamah Ibn Athir Jazuri.
 9. Asyhur Masyahīr Islām oleh Rafiq Bāqī al-cAzīm.
 10. al-Syifā oleh Qadhī cIyādh bin Musa al-Husainī.
 11. al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh cAbd cAdhim bin cAbd Qawī al-Mundhirī.
 12. al-Ţabaqah oleh Muhammad bin Sacid Katībī al-Waqidī.
 13. cAaw al-Macbud oleh Abu cAbd al-Rahman Syarīf.
 14. Awjaz al-Masālik oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.
 15. Sunan Baihaqi oleh Abu Bakr bin Husain bin cAli al-Baihaqī.
 16. Bayan al-Quran olehMaulana Asyraf cAli Thanwi.
 17. Badzl al-Majhud oleh Maulana Khalīl Ahmad Muhajīr Madānī.
 18. Bukhārī Syarīf oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil.
 19. Dirāyah oleh Hafiz Ibn Hajar cAlaih al-Rahmah.
 20. Dur al-Manthur oleh cAllamah Jalaluddin Suyuti.
 21. Fatāwā Alamghirī oleh Ulama Hindustan, Hazrah Alamghiri.
 22. Fath al-Bari oleh Abu Fadhl Ahmad bin cAli bin Hajar cAsqalānī.
 23. Harzuts  Thamin Fī Mubasyirah Nabi al-Amin oleh Syah Waliyullah Dahlawi.
 24. Hishn Hashin oleh Syamsuddin bin Muhammad al-Jazuri.
 25. Hilyah Aulia oleh Abu Nucaim Ahmad bin cAbdullah Asbahanī.
 26. Hujjatullah al-Balīghah oleh Syah Waliyullah.
 27. Ibn Hibban oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad.
 28. Ihya cUlumuddn oleh Imam alGhazalī.
 29. Iqāmah al-Hujjah oleh Maulana cAbd Hayyi Lakhnawī.
 30. Irwah Thalathah tartib Maulana Zuhri al-Hasan.
 31. Isticāb oleh Hafiz Ibn cabd  Bar Maliki.
 32. Ithaf  Sadah Muttaqin oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubaidi.
 33. Jamc al-Fawaid oleh Muhammad bin Muhammad Sulaiman.
 34. Jamal oleh Syeikh Sulaiman al-Jamal.
 35. Jamic al-Shagir oleh cAbd al-Rahman Jalaluddin Suyuti.
 36. Kanz al-cUmmal oleh cAllamah cAli Burhan Puri.
 37. Kaukab al-Durrī oleh Syeikh Zadu Majdah.
 38. Khashaish Kubrā oleh cAllamah Sayuti.
 39. Kitab al-Amwal oleh Imam Abu cAbi al-Qasīm bin Salam.
 40. Kitab al-Ummah wa Siyāsah oleh cAbdullah bin Muslim.
 41. Majmac al-Zawaid oleh Hafiz Nuruddin al-Haithami.
 42. Maqāsid Hasanah oleh Syasuddi Muhammad bin cAbd al-Rahman.
 43. Masyir al-cAzam oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jauzi.
 44. Mazhahir al-Haq oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahdur.
 45. Mirqah Syarah Misykah oleh Nuruddin cAli bin Sulţān Muhammad Harwi.
 46. Misykah Syarif oleh Waliyuddin Muhammad bin cAbdullah.
 47. Musamirah oleh Syeijh Akbar Ibn cArabī.
 48. Muşannif oleh cAbdullah bin Muhammad Ibn Abī Syaibah.
 49. Musnad Abu cAwānah oleh Yackub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi.
 50. Musnad Abu Yacla oleh Ahmad bin cAli bin al-Nathna al-Muwaşal
 51. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal.
 52. Musnad al-Firdaus oleh Abu Mansur al-Dailamī.
 53. Musnad Bazzar oleh Abu BarAhmad bin cUmar al-Bazarī.
 54. Musnad Hakim oleh Muhammad bin cAbdullah bin Muhammad.
 55. Musnad Ibn Khuzaimah oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah.
 56. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī.
 57. Nazha Bsatin oleh cAbdullah bin Ascad Yaminī Yaficī.
 58. Qashaid Qasimī oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi.
 59. Qiyam al-Lail oleh Muhammad bin Ahmad bin cAli Marwaz.
 60. Qurrah al-Acyun oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī.
 61. Rahmah al-Muhtadah oleh Abu l-Khair Nur al-Hasan wa al-Husaini.
 62. Raudh al-Faiq oleh Syeikh Syucaib al-Harifaisyī
 63. Raudh al-Riyahin oleh cAbdullah bin Ascad Yamanī Yafici.
 64. Şahīh Muslim oleh Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj.
 65. Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Asycath Sujastanī
 66. Sunan Dārimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Darimi.
 67. Sunan Dar al-Qutnī oleh Abdul Hassan Ali bin cUmar bin Ahmad.
 68. Sunan Ibn Majah oleh Muhammad bin Yazid al-Qardinī.
 69. Sunan al-Nasai oleh Ahmad bin Syucaib bin cAli.
 70. Sunan al-Ţabranī oleh Abdul Qasīm Sulaiman bin Ahmad bin Ayub.
 71. Sunan al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi.
 72. Syamail  al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi.
 73. Syarh al-Sunnah oleh Husain bin Mascud al-Farail.
 74. Tadhkirah ak-Hufaz oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi.
 75. Tafsir Kabir oleh Imaduddin Abd al-Fadai Ismail bin Umair bin Kathir.
 76. Tafsir Khazin oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim.
 77. Tafisr cAzizi oleh Syah cAbd al-cAziz Dahlawi.  
 78. Tahdhib  al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani.
 79. Talqih Fuhum Athir oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jawazi.
 80. Tanbih al-Ghafilin oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī.
 81. Tarikh Khamis oleh Syeikh Husain Muhammad Ibn al-Hasan.
 82. Tarikh al-Khulafa oleh Allamah Jalaluddin cAbd al-Rahman Suyuţī.
 83. Yusuf Zulaikha oleh Maulana cAbd al-Rahman Jamic.
 84. Zad al-Sacid fī Dhikr Nabiyyil Habib oleh Hadhrah Aqdas Thanwi.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...